fbpx

Marsovac Andija Vira

Početna Forumi AUTORSKI STUDIO Marsovac Andija Vira

Gledanje 0 niti odgovora
 • Autor
  Članci
  • #21798
   Darko Tadic
   Главни мајстор
   • Teme: 19
   • Odgovori: 155
   • Ukupno: 174
   • Heroj
   • ★★★★

   En­di Vir, sof­tver­ski in­že­njer i za­lu­đe­nik za ko­smos, pa­si­o­ni­ra­ni pro­u­ča­va­lac in­ter­pla­ne­tar­nih pu­ta­nja i or­bi­tal­ne me­ha­ni­ke, još 2009. odlu­čio je da na­pi­še pri­jem­či­vu ali i uver­lji­vu na­uč­no-fan­ta­stič­nu pri­ču, pot­kre­plje­nu na­uč­nim či­nje­ni­ca­ma.

   Tri go­di­ne ka­sni­je, 2012, obes­hra­bren od­bi­ja­nji­ma li­te­rar­nih age­na­ta i iz­da­vač­kih ku­ća, Vir je svoj na­uč­no-fan­ta­stič­ni pr­ve­nac po­sta­vio bes­plat­no na svo­ju veb-stra­ni­cu, a po­tom je, na za­htev odu­še­vlje­nih či­ta­la­ca, pri­re­dio Mar­sov­ca za či­ta­nje s Ama­zo­no­vog či­ta­ča kindl, pro­da­ju­ći je za tri­ča­vih de­ve­de­set de­vet cen­ti – naj­ni­žu pred­vi­đe­nu ce­nu za Ama­zo­no­ve elek­tron­ske knji­ge. Ubr­zo je Mar­so­vac do­speo na vrh top-li­ste elek­tron­skih knji­ga sa 35.000 pro­da­tih ko­pi­ja za tri me­se­ca. Pri­vu­čen uspe­hom Vi­ro­vog ro­ma­na, Po­di­jum pa­bli­šing, iz­da­vač au­dio-knji­ga, ot­ku­pio je po­čet­kom 2013. pra­va za au­dio–ver­zi­ju Mar­sov­ca, a ne­du­go za­tim, već u mar­tu 2013. En­di Vir je pot­pi­sao uno­san ugo­vor sa iz­da­vač­kom ku­ćom Kra­un. U fe­bru­a­ru 2014, Mar­so­vac je naj­zad ugle­dao sve­tlost da­na i iz­van vir­tu­el­nog sve­ta.

Gledanje 0 niti odgovora
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.
Scroll Up